فرصت ویژه

فقط برای شما

 که بتوانید در تست آمادگی جسمانی و مصاحبه ورودی مدرسه بدلکاری قبول شوید

تا 65 درصد حق عضویت ماهانه را، مدرسه بدلکاری اسپانسر شما می شود 

فقط برای 30 نفر و به مدت محدود

به جای:

پرداخت 2 میلیون و 478 هزار تومان ماهیانه

فقط

875 هزار تومان ماهانه 

0روز0ساعت0دقیقه0ثانیه‌