مسئولان مدرسه بدلکاریوحید اکبری

مدیر آموزش

موسس مدرسه بدلکاری

 

کارشناس کارگردانی سینما

 

مربی دوره های تخصصی

 

 مربی هنرهای رزمی